Monday, January 18, 2010

พระอาจารย์สิงห์ทน นราสโภ ผู้เผยแพร่พลังรังษีธรรม และดุริยมนตราพระอาจารย์สิงห์ทน นราสโภ ท่านเคยเป็นผู้ป่วยมะเร็งมาก่อน และใช้การสดวมนต์ในการรักษาตัวเอง
ปัจจุบันท่านได้เผยแพร่เรื่องการสวดมนต์และการใช้หลักธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการดูแลสุขภาพ


พลังสมาธิกับการบำบัดมะเร็ง

Download บรรยาย และบทสวดมนต์
พลังรังษีธรรม และ สาธิตสวดมนต์ 7 เสียง

สวดมนต์รักษาโรค 1

สวดมนต์รักษาโรค 2

สวดมนต์สอนเจ้ากรรมนายเวร

สวดมนต์สอนเจ้ากรรมนายเวร 1

สวดมนต์สอนเจ้ากรรมนายเวร 2
สวดมนต์เพื่อปฏิบัติธรรม 1
สวดมนต์เพื่อปฏิบัติธรรม 2


No comments:

Post a Comment